Image

Radon je naravni radioaktivni žlahtni plin, ki v notranje prostore večinoma vstopa iz zemljine pod stavbo. Vzrok za prehod radona v stavbo so lahko majhne spremembe v zračnem tlaku, ki jih povzročajo veter, ogrevanje in prezračevanje. Koncentracija radona se po prehodu iz tal v ozračje izrazito zmanjša, vendar se plin v zaprtih prostorih lahko kopiči in dosega zelo visoke vrednosti koncentracije. Radon je problematičen v notranjem okolju zlasti zato, ker naj bi bil drugi najpogostejši povzročitelj pljučnega raka, takoj za kajenjem cigaret.

Kaj določa novi pravilnik?

Pravilnik o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona (Uradni list RS, št. 14/22 ) je bil sprejet v začetku leta 2022 z namenom, da se določi ukrepe za znižanje koncentracije radona pod referenčno vrednost in s tem prepreči ogrožanje zdravja ljudi zaradi škodljivih učinkov radona. Uredba o nacionalnem radonskem programu določa referenčno raven povprečne letne koncentracije radona v zaprtih bivalnih in delovnih prostorih na 300 Bqm-3. Študije o bivalnem okolju pa kažejo, da se tveganje za nastanek pljučnega raka zaradi dolgotrajne izpostavljenosti radonu v zaprtih prostorih statistično bistveno poveča že pri 100 Bqm-3.

Območje Slovenije se razdeli na radonsko območje in na zeleno območje. V radonsko območje spadajo občine Bloke, Bohinj, Borovnica, Brezovica, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Gorenja vas - Poljane, Gorje, Grosuplje, Hrpelje - Kozina, Idrija, Ig, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Jesenice, Kanal, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Mirna Peč, Mokronog - Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Pivka, Postojna, Radovljica, Ribnica, Semič, Sežana, Sodražica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vrhnika, Vuzenica, Žirovnica in Žužemberk. Vsa ostala območja spadajo v zeleno območje.

>

Slika 1: Radonski zemljevid Slovenije

Kljub razdelitvi Slovenije na radonsko in zeleno območje pa pravilnik predvideva zelo sorodne ukrepe za obe področji, saj se smatra, da so ukrepi v fazi gradnje enostavni in cenovno sprejemljivi. Tako mora biti novogradnja tudi na zelenem območju opremljena z elementi sistema prezračevanja zemljine ali s popolnim tesnjenjem.

Dva načina za zmanjševanje koncentracije radona v notranjih prostorih

Pravilnik v osnovi določa dva načina za zmanjševanje koncentracije radona v notranjih prostorih, in sicer s prezračevanjem zemljine pod talno konstrukcijo stavbe ali s popolnim tesnjenjem med zemljino in notranjim zrakom z radonsko zaporo. V tem članku se bomo osredotočili na popolno tesnjenje pri novogradnjah z visoko energijsko učinkovitostjo. Če se kot primarni ukrep pri projektiranju in gradnji stavb na radonskem območju uporabi tesnjenje talne konstrukcije stavbe, mora biti izvedeno z radonsko zaporno folijo, ki ima difuzijski koeficient za radon največ 1,2 × 10-11 m2s-1. Zelo pomembno je, da so vsi preboji folije dosledno zatesnjeni.

ANTI RADON temeljna blazina

Primer rešitve za nizkoenergijske hiše je ANTI RADON temeljna blazina. Gre za popolno tesnjenje talne konstrukcije z radonsko zaporo FIBRANhydro ANTI RADON 1.5 sk, ki ima difuzijski koeficient za radon 7,11 × 10-14 m2s-1, kar je precej manj od zahtevanega po pravilniku. Sloji predlagane talne konstrukcije si sledijo od zgoraj navzdol: • • armiranobetonska temeljna plošča,
  • FIBRANxps SEISMIC 400-L,
  • FIBRANhydro SEISMIC T-1.8 sk/sk,
  • FIBRANhydro ANTI RADON 1.5 sk,
  • FIBRANxps 400-L,
  • podložni beton na utrjenem tamponu.

 • Slika 2: 3D-prikaz ANTI RADON temeljne blazine

Metodologije za računsko dokazovanje učinkovitosti ukrepa popolnega tesnjenja

Trenutno v Sloveniji ni predpisane metodologije za računsko dokazovanje učinkovitosti ukrepa popolnega tesnjenja, zato smo za računski primer upoštevali češki standard ČSN 73 0601. Na Češkem je znanje o radonu in preprečevanju radona v notranjem prostoru na zelo visokem nivoju, saj je država precej ogrožena s tem plinom. V izračunu smo se naslonili na več dokumentov, da bi določili koncentracijo radona v zemljini, ki je eden izmed pomembnih vhodnih podatkov. Odločili smo se za 200 kBq/m3 in srednje prepustno zemljino, kar pomeni, da so tla precej obremenjena z radonom in je potencial za radon v notranjih prostorih velik. Izvedli smo izračun za membrano FIBRANhydro ANTI RADON 1,5 sk in stavbo tlorisnih dimenzij 12 × 8 metrov, pri čemer je bila upoštevana svetla višina etaže v stiku s tlemi 2,70 m. Izračunali smo, da je v tem primeru pričakovana koncentracija radona zanemarljivo majhna (C = 0,0007 Bq/m3).

Velik del ozemlja Slovenije je obremenjen z radonom, zato pozdravljamo sprejetje pravilnikov, ki naslavljajo problematiko ogroženosti zdravja zaradi plina radona. Popolno tesnjenje je enostaven in finančno dostopen ukrep za novogradnje tako na zelenem kot tudi radonskem območju. Pri zelo izpostavljenih stavbah oz. na območjih, kjer je potencial za ogroženost z radonom zelo visok, pa je smiselno razmisliti tudi o izvedbi prezračevanja zemljine, saj ta predstavlja najbolj celostno rešitev težave.

dokument Zaščita pred radonom v stavbi

Hitri vodič
Zaščita pred radonom v stavbi

Prenesi dokument

Povezane vsebine

Vsi nasveti na enem mestu

Vpišite e-naslov in redno vas bomo obveščali o novostih s področja pasivne gradnje in o tem, kaj morate vedeti o energijsko učinkoviti gradnji.